PODMÍNKY SLUŽEB

 

 • Hellspy poskytuje svým uživatelům úložný prostor a maximální rychlost pro sdílení, nahrávání, stahování a prohlížení uživatelských datových souborů, jako jsou vlastní dokumenty, prezentace, obrázky a videa.
 • Uživatel nesmí v žádném případě nahrát, nebo jakkoliv jinak nakládat s takovým obsahem, který je v rozporu s právními předpisy, porušuje autorská práva, nebo podněcuje k trestnému činu.
 • Hellspy je oprávněn v případě porušení podmínek ze strany uživatele zablokovat jeho účet a znepřístupnit, smazat, nebo jinak naložit s datovými soubory nahranými uživatelem, a to bez jakékoliv náhrady.
 • Uživatel je povinen se seznámit se s níže uvedenými Podmínkami používání služby a řídit se jimi.

 

Podmínky používání služby Hellspy

(dále také jen „Podmínky“)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Používání služeb a internetových stránek společnosti Hellspy SE na portálu Hellspy.cz (dále společně jen jako „Služba“) se řídí těmito podmínkami smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností Hellspy SE, se sídlem Nepravidelná 329/9, Praha 10, Česká Republika, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl H, vložka 101 (dále také jako „Poskytovatel“).
  2. Pro účely těchto Podmínek je uživatelem fyzická, nebo právnická osoba, svéprávná, způsobilá k právnímu jednání, která musí vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami, užívá Služby Poskytovatele, a která se v souladu s těmito Podmínkami registrovala nebo jíž byl v souladu s těmito Podmínkami vytvořen uživatelský účet (dále také jen „Uživatel“).
  3. Aby Uživatel mohl Službu používat, musí nejprve vyjádřit souhlas s Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nemůže Službu používat. Souhlas s Podmínkami Uživatel vyjádří také tím, že začne Službu používat.
  4. Služba poskytovaná Poskytovatelem zejména spočívá v možnosti ukládání informací (dále také jen „datový soubor“) poskytnutých Uživatelem ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
  5. Za účelem umožnění užívání Služeb uzavírá provedením Registrace Uživatel Smlouvu se společností Hosting Providers, spol. s r.o., se sídlem Nepravidelná 329/9, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, IČO: 05725895, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269652 (dále jen „Správce Uživatelů“). Správce Uživatelů provádí správu Uživatelů a umožňuje Uživatelům užívat Služby na základě zprostředkování uzavření smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že mu bude plnění dle předchozí věty poskytnuto ihned po uzavření smlouvy, a to na základě požadavků Uživatele, tedy před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a Uživatel není povinen hradit Správci uživatelů jakoukoli úplatu. Pro vyloučení všech pochybností bere Uživatel na vědomí, že Správce Uživatelů nijak neposkytuje Službu ve smyslu čl. 1. 1. těchto Podmínek. 
  6. Služba je určena pouze osobám starším 16 let.
 2. Práva a povinnosti Poskytovatele a Správce Uživatelů.
  1. Poskytovatel poskytuje Uživateli (i) úložný prostor pro datové soubory a umožňuje Uživateli (ii) jejich správu a sdílení prostřednictvím sítě internet, (iii) stahování sdílených datových souborů dalších Uživatelů a (iv) čerpání dalších služeb uvedených na stránkách Poskytovatele. Zamčené datové soubory jsou však přístupné pouze těm Uživatelům, kteří takový datový soubor nahráli.
  2. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány "tak jak jsou". Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb a datových souborů nahraných jinými Uživateli, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti, rychlosti a dostupnosti Služeb nebo přesnosti či správnosti datových souborů nahraných Uživateli a jeho souladu s právem a právy třetích osob.
  3. Poskytovatel ani Správce Uživatelů se žádným způsobem neseznamují s datovými soubory nahranými Uživateli ani tyto datové soubory neanalyzují.
  4. Poskytovatel odpovídá za obsah informací nahraných Uživatelem pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze konkrétního případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění).
  5. Poskytovatel však není povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace (v souladu s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti, v platném znění).
 3. Práva a povinnosti Uživatele.
  1. Uživatel je oprávněn nahrát v rámci užívání Služby pouze takové datové soubory, které je oprávněn užívat, rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat či jinak zcizovat, a to na základě autorství, licence, nebo jiného titulu k takto nahranému datovému souboru.
  2. Uživatel nesmí nahrát v rámci užívání Služby takové datové soubory, jež jsou v rozporu s právními předpisy, porušují autorská práva či jiná práva třetích osob, podněcují k trestnému činu, obsahují pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, nebo v němž se zobrazuje násilí či neúcta k člověku, nebo které zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem.
  3. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, nebo poškodit dobré jméno Poskytovatele. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.
  4. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli či Správci Uživatelů.
  5. Uživatel není oprávněn nahrávat datové soubory zobrazující sexuální, nebo erotickou tématiku, pokud výslovně takovéto datové soubory při nahrání neoznačí.
  6. Pokud je Uživateli méně než 18 let, nebude používat tu část Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let.
  7. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit datové soubory Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Smazat datové soubory Uživatele je Poskytovatel oprávněn i v případě podezření na užívání Služby v rozporu s těmito Podmínkami či z technických důvodů.
  8. V případě oznámení ohledně podezření porušování právních předpisů či práv třetích osob (např. autorských práv), je třeba zaslat Poskytovateli na e-mail abuse@hellspy.com vyjádření, které bude obsahovat informace obsahující název daného souboru a celou adresu URL stránky (link), kontaktní údaje na oznamovatele a v případě nahlášení protiprávního obsahu jej popsat, případně využít el. formulář na stránkách Hellspy.cz.
 4. Zpoplatnění Služby
  1. Využívání Služby Uživatelem je zpoplatněno, a to za (i) stahování datového souboru v návaznosti na jeho velikosti, nebo (ii) využití časového členství (prezentováno jako Neomezené stahování), které stanoví období, ve kterém může Uživatel stahovat datové soubory bez omezení při uplatňování Fair User Policy (dále jen „FUP“). Výše zpoplatnění se řídí dle ceníku Poskytovatele, v němž jsou rovněž specifikovány platební podmínky a informace o daních a poplatcích; náklady na dodání nejsou s ohledem na povahu Služeb hrazeny ani účtovány. Uživatel si pro možnost stahování datových souborů zakoupí Kredit, nebo časové členství, jenž reprezentuje velikost dat, nebo časové období, ve kterém lze datové soubory stahovat po dobu platnosti kreditu, resp. vypršení časového členství. . Platnost Kreditů končí uplynutím 2 měsíců od jejich zakoupení či jiného získání Uživatelem, nejdříve však uplynutím 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti těchto podmínek, nebyla-li pro některý způsob získání Kreditů stanovena kratší doba. Pravidlo FUP je aplikováno po překročení hranice 100 GB stažených datových souborů v jednom dni nebo stahování z více jak 9 IP adres v jednom dni, kdy dojde k dočasnému omezení užívání služby. Toto omezení trvá pouze ve dni, ve kterém došlo k překročení hranice dle předchozí věty. Časové členství hrazené prostřednictvím SMS se po uplynutí předplaceného období automaticky prodlužuje a při každém takovém prodloužení dochází k opětovnému uhrazení ceny předplatného. Časové členství je možné kdykoliv zrušit zasláním SMS ve tvaru STOP TMD na číslo 903 09. Zrušení nemá vliv na již zaplacené a poskytnuté časové členství, které je poskytováno až do konce předplaceného období.
  2. Zadáním objednávky a řádným uhrazením celé ceny Kreditu je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena smlouva o prodeji Kreditu (dále také jen „smlouva“), která se řídí těmito Podmínkami a nabídkou Poskytovatele. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že mu Služby mohou být poskytnuty ihned po uzavření smlouvy, a to na základě požadavků Uživatele, tedy před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení od smlouvy. O úspěšném provedení platby bude Uživateli vygenerován doklad, který spolu s těmito Podmínkami představuje textové vyhotovení smlouvy; Uživatel je oprávněn si tyto Podmínky uložit a vytisknout. Uživatel současně souhlasí s tím, že informace uvedené v těchto Podmínkách jsou poskytovány v jiné textové podobě, tj. nikoli písemně.
  3. Pro nákup Kreditu má Uživatel možnost vedle SMS plateb a dalších možností využít i službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Pokud Uživatel prostřednictvím internet bankingu odešle platbu, Poskytovatel připíše Kredity ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO a.s. Citlivé vstupní údaje, které Uživatel zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami jednotlivých bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením smlouvy dává Uživatel Poskytovateli souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Uživatel uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu Poskytovatele a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
 5. Odstoupení od smlouvy a Informace pro spotřebitele.
  1. V případě, že je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu, do čtrnácti dnů od jejího uzavření. V případě, kdy bylo již na žádost Uživatele zahájeno plnění smlouvy, uhradí Uživatel Poskytovateli část sjednané ceny za Služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, Uživatel tedy nemá právo na odstoupení od smlouvy v rozsahu již poskytnutých Služeb. Odstoupení je Uživatel povinen adresovat na adresu info@hellspy.com, přičemž k tomuto může využít i poskytnutý formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto Podmínek.
  2. Náklady na použití komunikačních služeb ze strany Poskytovatele nenavyšují cenu Kreditu a jsou v ní zahrnuty. Náklady komunikačních prostředků na dálku na straně Uživatele jdou k jeho tíži.
  3. Reklamace jakéhokoliv problému se Službami či platbou, ať už se jedná o nepřipsání Kreditů, stržení nesprávné částky apod., vyřizuje Poskytovatel na adrese info@hellspy.com. Reklamace jakéhokoliv problému s plněním Správce Uživatelů vyřizuje Správce Uživatelů na adrese info@hostingproviders.cz. Uživatel je povinen uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady či po tom, co vadu při vynaložení obvyklé péče zjistit mohl. Reklamaci Poskytovatel i Správce Uživatelů vyřizují v co nejkratších lhůtách, pravidelně do 24 hodin. Pro kladné vyřízení reklamace uděla Poskytovatel i Správce Uživatelů maximum. Ostatní nároky na náhradu z vadného plnění budou vyřízeny bez zbytečného odkladu a Poskytovatel či Správce Uživatelů o výsledku reklamačního řízení bude informovat Uživatele nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, kdy bude reklamace uznána, bude Uživateli připsán kredit ve výši odpovídající rozsahu vadně poskytnutých Služeb, pokud Uživatel výslovně neuplatní jiný nárok vyplývající mu ze zákona. Za vadu Služeb se však nepovažuje nemožnost stáhnout požadovaný datový soubor z důvodu výpadku internetového připojení či technického zařízení Uživatele ani nesoulad obsahu datového souboru s očekáváním uživatele. 
  4. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, se bude Poskytovatel i Správce Uživatelů snažit vyřešit smírně. Uživatel má právo se se svými stížnostmi obrátit na Českou obchodní inspekci.
  5. Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit a to prostřednictvím žádosti adresované Poskytovateli. Uživatel je též oprávněn kdykoli ukončit účinnost smlouvy uzavřené se Správcem Uživatelů; ukončením účinnosti této smlouvy dochází ke zrušení registrace ve smyslu první věty tohoto odstavce.
 6. Ochrana osobních údajů.
  1. Plné znění ochrany osobních údajů najdete na stránce Informace o zpracování osobních údajů.
 7. Podmínky partnerského programu Hellspy.
  1. Uživatel, který je účastníkem partnerského programu Hellspy (dále jen jako „Partner“) je povinen chránit dobrou pověst Poskytovatele, postupovat vždy v souladu se zájmy Poskytovatele a obecně jednat vždy tak, aby nepoškozoval zájmy Poskytovatele. Partner zejména nesmí uvádět nepravdivé či zavádějící informace o Službách a jejich charakteru, uvádět Uživatele či potenciální Uživatele Služeb v omyl o Službách a jejich charakteru, ani lákat Uživatele či potenciální Uživatele Služeb na výhody, které ze strany Poskytovatele nejsou poskytovány, popř. tyto výhody prezentovat klamavým způsobem.
  2. Partner je povinen při propagaci Služeb respektovat a vždy uvést (pokud to zvolený formát propagace umožňuje) skutečnost, že Služby spočívají pouze v poskytování služeb datových přenosů (nahrávání, uložení, stažení) datových souborů nahraných Uživatelem a že Poskytovatel neručí za kvalitu informací uložených Uživateli.
  3. Partner je současně povinen při propagaci Služeb respektovat, že Služby v žádném případě nespočívají v poskytování obsahu či konkrétních souborů ani nemají konkurenční povahu vůči službám spočívajícím v poskytování obsahu, nelze je tedy s takovými službami srovnávat. Dle výše uvedeného tedy Partner nesmí při propagaci Služeb nepravdivě prohlašovat, že:
   1. Služby spočívají v poskytování obsahu (audio, video, software apod.) či konkrétních souborů, popř. umožňují takový obsah získat;
   2. Služby jsou srovnatelné se službami spočívajícími v poskytování obsahu (audio, video, software apod.), popř. jsou výhodnější než tyto služby nebo tyto služby nahrazují; nebo
   3. Služby či datové soubory na nich uložené jsou protiprávní.
  4. Partner je povinen poskytnout Poskytovateli veškeré Poskytovatelem vyžádané informace a podklady o realizovaných či probíhajících kampaních Partnera, a to do 3 pracovních dnů od doručení takového požadavku Poskytovatele Partnerovi.
  5. V případě porušení povinností Partnera je Partner povinen bezodkladně informovat Poskytovatele o tomto porušení a dle pokynů Poskytovatele provést veškeré kroky k minimalizaci újmy způsobené Poskytovateli, tj. zejména zdržet se dalšího porušování Pravidel partnerského programu Hellspy, upravit či ukončit propagační činnost, modifikovat své webové stránky, odvolat či opravit své předchozí výroky apod., a to na náklady Partnera. Ostatní nároky Poskytovatele tímto nejsou dotčeny.
  6. Partner získává nárok na odměnu pouze v případě, kdy propagoval Služby v souladu s Podmínkami, zejména tímto čl. 7.
  7. V případě, kdy Partner Podmínky poruší, nárok na odměnu Partnerovi nevzniká a Partner je povinen vrátit veškerou odměnu, která mu byla ze strany Poskytovatele uhrazena, a to do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Poskytovatele k vrácení této odměny.
  8. Zakázaná je propagace Služby v automatických generátorech přístupů, pop-underech a pop-upech. V případě propagace Služby v některém z uvedených systémů může Poskytovatel Partnerovi bez vyzvání zablokovat účet a pokrátit provizi v poměru, ve kterém byla vygenerována tímto nedovoleným způsobem.
  9. Partner získává nárok na odměnu pouze v případě, kdy uživatel zobrazí alespoň 2 stránky v rámci návštěvy přes proklik
 8. Závěrečná ustanovení.
  1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti po zveřejnění a stanoveným dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v používání Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služeb přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.
  2. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
  3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jakož i vztah mezi Správcem Uživatelů a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů je příslušný obecný soud Poskytovatele či Správce Uživatelů. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
  4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být zcela nebo zčásti převedeny na třetí osoby dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Převod práv a povinností ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek či smluv uzavřených mezi Uživatelem a Poskytovatelem dle těchto Podmínek. Převod práv a povinností dle tohoto ustanovení bude Uživateli oznámen způsobem dle čl. 8 odst. 1 těchto Podmínek.
  5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem, Správcem Uživatelů a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).
  6. Tyto Podmínky používání služby Hellspy  nabývají účinnosti dne 1.1.2023.

 
Hellspy SE     


 

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 - Adresát: I&Q GROUP, spol. s r.o., se sídlem Nepravidelná 329/9, Štěrboholy, 102 00 Praha 10
 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 

- Datum
 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Podmínky akce Pošli sms

 1. Registrovaný uživatel služby Hellspy (dále také jen „odesílatel SMS“) může dle svého uvážení, prostřednictvím Hellspy SMSbrány, bezplatně odeslat SMS zprávu na telefonní číslo do všech sítí mobilních operátorů, prostřednictvím které, dojde příjemci SMS (dále také jen „příjemce SMS“) nabídka využití služeb Hellspy, včetně možnosti připsání kreditu zdarma (dále také jen „akce Kredit zdarma“).
 2. V případě, že příjemce SMS využije nabídku Hellspy a stáhne alespoň jeden soubor, dojde k jednorázovému připsání kreditu i na uživatelský účet odesílatele SMS, ve výši 300 až 2000 kreditů.
 3. Příjemce SMS získá od 500 do 3000 kreditů na stahování z Hellspy.
 4. Každý příjemce SMS může získat kredit zdarma pouze jednou. Opakované pokusy o připsání kreditu zdarma budou ze strany Poskytovatele zablokovány.
 5. Uživatel není oprávněn prostřednictvím Hellspy SMSbrány, odeslat SMS zprávu na své telefonní číslo.
 6. Počet SMS zpráv, který může každý uživatel služby Hellspy v jednom měsíci odeslat prostřednictvím Hellspy SMSbrány je omezen na 1000 SMS zpráv.
 7. Pokud uživatel poskytne v rámci akce Kredit zdarma jakékoli osobní či citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za uživateli zadané telefonní kontakty.
 8. Poskytovatel neposkytuje žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti zaslaných SMS zpráv.
 9. Akce může být Poskytovatelem kdykoliv odvolána, a to i s okamžitou účinností.
 10. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných Podmínek používání služby Hellspy.

Pravidla uživatelské videosoutěže

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE je Hellspy SE, sídlem Nepravidelná 329/9, 102 00 Praha 10, IČ 28504631, zapsaná v: OR, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 101.
 2. MÍSTO a DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE: Soutěž se zahajuje 7.7.2015, od kdy je možné vkládat videa do soutěžní sekce umístěné na adrese http://www.Hellspy.cz/soutez/, http://www.Hellspy.sk/sutaz/, http://www.stiahnito.sk/sutaz/ (dále také jen „soutěžní stránky“). Soutěžní kolo potrvá do 31.8. 2015. Dále bude soutěž probíhat formou samostatných soutěžních kol, kdy na konci každého soutěžního kola dojde k vyhodnocení nejoblíbenějšího soutěžního videa. Seriál soutěžních kol končí oznámením pořadatele soutěže na soutěžních stránkách a to s předstihem nejméně jednoho týdne. Každé soutěžní kolo, jeho tématiku, termín zahájení a ukončení vyhlásí pořadatel na soutěžních stránkách.
 3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto pravidel. Pokud budou na videu účinkovat nezletilé osoby, může toto video do soutěže přihlásit pouze jejich zákonný zástupce.
 4. VSTUP DO SOUTĚŽE: Účastník se zapojí do soutěže tak, že sám nafilmuje soutěžní video, které v době trvání soutěže nahraje na soutěžní webové stránky. Cílem je pak získat pro video co nejvíce hlasů ve veřejném hlasování a to formou počtu zhlédnutí. Před vložením videa je účastník povinen se zaregistrovat na stránkách http://www.Hellspy.cz/ , http://www.Hellspy.sk/ nebo http://www.stiahnito.sk/ , nahrát své video a dále je povinen potvrdit znalost těchto pravidel a jejich závaznou a bezvýhradnou akceptaci. Bez potvrzení akceptace pravidel účastníkem není účast v soutěži možná. V případě výhry je uživatel informován soukromou zprávou v rámci svého uživatelského účtu, případně e-mailem vyplněným při registraci. Pro obdržení výhry musí pak uživatel uvést své osobní údaje jako je jméno, příjmení, e-mail, datum narození a číslo účtu pro vyplacení výhry.
 5. PRŮBĚH SOUTĚŽE: Nahraná soutěžní videa budou zveřejněna na soutěžní stránce http://www.Hellspy.cz/soutez/uzivatelska-videa, http://www.Hellspy.sk/sutaz/uzivatelske-videa, http://www.stiahnito.sk/sutaz/uzivatelske-videa, kde budou předložena k veřejnému hlasování, kdy rozhodujícím faktorem je počet zhlédnutí soutěžního videa. Při veřejném hlasování zásadně platí, že se započítávají pouze ty hlasy, které soutěžící obdržel na soutěžních webových stránkách. Soutěžící nesmí zveřejnit více jak 5 (pět) svých videí za jeden den. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomoci technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné a pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat.
 6. URČENÍ VÝHERCŮ, VÝHRY:  O výhercích v soutěži rozhoduje počet zhlédnutí; výhercem se stává účastník, jehož video získalo za soutěžní týden největší počet zhlédnutí. Výherce soutěže získá výhru 20.000 Kč. V případě stejného počtu zhlédnutí rozhoduje o výherci termín a čas nahrání videa – vyhrává soutěžící, který video do soutěže přihlásil dříve. Výherce soutěže bude vyhlášen do dvou dnů od skončení příslušného soutěžního týdne (kola), případně budou do pěti pracovních dní kontaktováni pořadatelem soutěže. Seznam dalších výher dle pořadí je uveden na soutěžních stránkách.
 7. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher budou užity kontakty, zejména e-mailová adresa, uvedené výhercem při registraci. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výhry budou poukazovány po dohodě s výherci převodem na banokvní účet výherce a dále je výherce povinen pořídit krátký audiovizuální záznam o převzetí výhry pro marketingové využití pořadatele a to dle dispozic pořadatele soutěže. Porušením povinností výherce dle předchozí věty má za následek nepřiznání výhry výherci.
 8. VIDEA: Námětem videa musí být video s tématikou aktuálního kola soutěže. Na videu nesmí být propagovány žádné značky – tato videa budou ze soutěže vyloučena. Ze soutěže jsou rovněž zásadně vyloučena videa, která jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonná, porušující práva třetích osob, poškozující dobré jméno pořadatele, nemravná, neslušná, zachycující protizákonné, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání, vulgární, sexuální, či jinak pohoršující obsah a musí přímo souviset se soutěží. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování videa neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s videem, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o videích technicky pro soutěž nepoužitelných. Video nesmí být větší, nežli 200 MB. 
 9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho uživatelské jméno bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci akce na webu a dále, aby pořadatel zpracovával jím sdělené osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.  Účastník, resp. výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu jednoho roku od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu účastníkem může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má dále právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Účastník má dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA: Účastník ručí za to a prohlašuje, že je jediným autorem jím vloženého videa a že jím vložené video neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl ve videu zachycených, případně děl audiovizuálně užitých, včetně hudby) ani jiné zákonné podmínky. Před vložením videa je účastník povinen si ověřit, že s jeho užitím v soutěži vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidla této soutěže, a musí být připraven tento souhlas na výzvu organizátora doložit, stejně jako souhlas zákonného zástupce nezletilých osob, které v příspěvku účinkují. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím odevzdané video včetně jména autora bude zveřejněno na Internetu v souvislosti s touto soutěží a bude předmětem veřejného hlasování a soutěžní video může být využito v rámci všech reklamních a komunikačních kanálů pořadatele soutěže (například na internetu apod.). Licence je udělována jako nevýhradní a časově neomezená. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněné video se může na Internetu šířit mimo vůli organizátora a za takové šíření již organizátor ani pořadatel neodpovídají. Výherci jsou povinni uzavřít s pořadatelem písemnou licenční smlouvu s výše uvedeným obsahem, jinak ztrácejí nárok na výhru a výhra jim nebude vydána.
 11. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

a)      Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je organizátor oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné.

b)      Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani osoby jim blízké.

c)       Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost a dostupnost soutěžních stránek, doručení zpráv či výher.

d)      O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

e)      Tato soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited a jeho provozovatelem. Veškeré informace o soutěžitelích jsou poskytovány pouze a jen organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv výše uvedeným společnostem.

f)       Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

g)      Tato pravidla jsou platná a účinná od 12.8.2014.

×